Wymogi techniczne dotyczące wodomierzy montowanych przez Klientów na własnych ujęciach wod      

Wymogi techniczne dotyczące wodomierzy montowanych przez Klientów na własnych ujęciach wody lub jako odliczniki od wodomierzy głównych - odliczniki do podlewania ogrodu określa  zarządzeniem 4/2014 z dnia 01.04.2014

 1. Wodomierz powinien być klasy C lub posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równej bądź większej 160
 2. Wodomierz winien być dostosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Spółce
 3. Wodomierz powinien być w okresie legalizacji
 4. Wodomierz powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta
 5. Miejsce montażu wodomierza winno być uzgodnione z działem wod-kan Spółki i umożliwiać swobodny dostęp do jego zaplombowania, odczytu i kontroli.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki MPGK w Grybowie Sp. o.o. lub telefonicznie pod numerem 184450348

Typ wodomierza: Wodomierz objętościowy ALTAIR V4 DN15 2,5m3/h „MIROMETR” lub równoważny

 

WARUNKI TECHNICZNE Montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody      

WARUNKI TECHNICZNE

Montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

 

 1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Spółką ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
 2. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
 3. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 4. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed każdym punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.
 5. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej).
 6. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza.
 7. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby.
 8. Wodomierz powinien być w klasie C lub posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równą bądź większą niż 160.
 9. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.
 10. Wodomierz winien być dostosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Spółce
 11. Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany złożyć „Zlecenie odbioru i zaplombowania wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody" w siedzibie Spółki MPGK w Grybowie.
 12. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę:
 • uszkodzenia wodomierza,
 • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
 • uszkodzenia plomb lub mocowania tych plomb,
 • nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności jego legalizacji, wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego)
 
   

14. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat.

Procedura przyłączeniowa

nowych odbiorców-klientów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Grybów będącej w posiadaniu MPGK w Grybowie Sp. z o.o.

Podajemy kolejność postępowania w celu podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

1

Wniosek-zlecenie o wydanie:

"Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej".

Do pobrania w siedzibie przedsiębiorstwa lub ze strony www.mpgkgrybow.pl

Do wniosku należy dołączyć:

-  aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, w skali 1: 500 lub 1:1000.

-  odpis z właściwego rejestru ( z KRS-u lub odpis z rejestru działalności gospodarczej),

-  dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

-  zgody właścicieli działek na wejście w teren przez, które będzie przeprowadzany przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny (jeżeli dotyczy)

2

Zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.

3

Opracowaną dokumentację projektową złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa do uzgodnienia.

4

Zgłosić rozpoczęcie prac (osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa lub telefonicznie)

5

Uzgodnić termin odbioru i sprawdzenia prawidłowości wykonanego przyłącza (na otwartym wykopie, przed zasypaniem) przez służby techniczne przedsiębiorstwa (min. 3 dni przed, pisemnie lub telefonicznie).

Do protokołu należy dołączyć:

- inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego sporządzoną przez uprawnionego geodetę.

- oświadczenie wykonawcy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Dokonać opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych - kanalizacyjnych będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikającą z kosztów przeprowadzenia próby technicznej przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług: 55,34zł + VAT (Uchwała Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r.)

6

Złożenie wniosku o zawarcie umowy "wniosek o zawarcie umowy"

Do pobrania w siedzibie Spółki lub ze strony www.mpgkgrybow.pl

7

MPGK w Grybowie Sp. z o.o. montuje w ciągu maksymalnie 14 dni wodomierz główny (na przyłączu wodociągowym) i rozpoczyna świadczenie usług.

Wodomierz na własnym ujęciu wody zapewnia odbiorca usług. Opomiarowane muszą być wszystkie punkty poboru wody (typ i rodzaj wodomierzy stosowanych na terenie działalności Spółki:Wodomierz objętościowy ALTAIR V4 DN15 2,5m3/h „MIROMETR” z zaworem zwrotnym.

8

Zawarcie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków.

Wodomierze mogą być montowane jedynie przez Spółkę lub instalatora, który złoży pisemne oświadczenie o prawidłowym montażu zg. z polskimi normami i przepisami. Każdy wodomierz podlega odpłatnego oplombowaniu przez przedsiębiorstwo. (24.39zł+VAT)

Przyłącza wykonywane przez Spółkę nie podlegają opłacie za przyłączenie i plombowanie.

Gościmy:

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Dziś

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

  Akceptujesz pliki cookies tej strony?