Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o. informuje, iż 24 grudnia 2015r. (Wigilia)  jest w naszym zakładzie dniem wolnym od pracy.

Grybów, 14.12.2015 r.

Wymogi techniczne dotyczące wodomierzy montowanych przez Klientów na własnych ujęciach wod      

Wymogi techniczne dotyczące wodomierzy montowanych przez Klientów na własnych ujęciach wody lub jako odliczniki od wodomierzy głównych - odliczniki do podlewania ogrodu określa  zarządzeniem 4/2014 z dnia 01.04.2014

 1. Wodomierz powinien być klasy C lub posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równej bądź większej 160
 2. Wodomierz winien być dostosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Spółce
 3. Wodomierz powinien być w okresie legalizacji
 4. Wodomierz powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta
 5. Miejsce montażu wodomierza winno być uzgodnione z działem wod-kan Spółki i umożliwiać swobodny dostęp do jego zaplombowania, odczytu i kontroli.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki MPGK w Grybowie Sp. o.o. lub telefonicznie pod numerem 184450348

Typ wodomierza: Wodomierz objętościowy ALTAIR V4 DN15 2,5m3/h „MIROMETR” lub równoważny

 

WARUNKI TECHNICZNE Montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody      

WARUNKI TECHNICZNE

Montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

 

 1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Spółką ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
 2. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
 3. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 4. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed każdym punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.
 5. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej).
 6. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza.
 7. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby.
 8. Wodomierz powinien być w klasie C lub posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równą bądź większą niż 160.
 9. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.
 10. Wodomierz winien być dostosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu stosowanym w Spółce
 11. Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany złożyć „Zlecenie odbioru i zaplombowania wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody" w siedzibie Spółki MPGK w Grybowie.
 12. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę:
 • uszkodzenia wodomierza,
 • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
 • uszkodzenia plomb lub mocowania tych plomb,
 • nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności jego legalizacji, wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego)
 
   

14. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat.

Procedura przyłączeniowa

nowych odbiorców-klientów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Grybów będącej w posiadaniu MPGK w Grybowie Sp. z o.o.

Podajemy kolejność postępowania w celu podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

1

Wniosek-zlecenie o wydanie:

"Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej".

Do pobrania w siedzibie przedsiębiorstwa lub ze strony www.mpgkgrybow.pl

Do wniosku należy dołączyć:

-  aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, w skali 1: 500 lub 1:1000.

-  odpis z właściwego rejestru ( z KRS-u lub odpis z rejestru działalności gospodarczej),

-  dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

-  zgody właścicieli działek na wejście w teren przez, które będzie przeprowadzany przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny (jeżeli dotyczy)

2

Zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.

3

Opracowaną dokumentację projektową złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa do uzgodnienia.

4

Zgłosić rozpoczęcie prac (osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa lub telefonicznie)

5

Uzgodnić termin odbioru i sprawdzenia prawidłowości wykonanego przyłącza (na otwartym wykopie, przed zasypaniem) przez służby techniczne przedsiębiorstwa (min. 3 dni przed, pisemnie lub telefonicznie).

Do protokołu należy dołączyć:

- inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego sporządzoną przez uprawnionego geodetę.

- oświadczenie wykonawcy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Dokonać opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych - kanalizacyjnych będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikającą z kosztów przeprowadzenia próby technicznej przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług: 55,34zł + VAT (Uchwała Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r.)

6

Złożenie wniosku o zawarcie umowy "wniosek o zawarcie umowy"

Do pobrania w siedzibie Spółki lub ze strony www.mpgkgrybow.pl

7

MPGK w Grybowie Sp. z o.o. montuje w ciągu maksymalnie 14 dni wodomierz główny (na przyłączu wodociągowym) i rozpoczyna świadczenie usług.

Wodomierz na własnym ujęciu wody zapewnia odbiorca usług. Opomiarowane muszą być wszystkie punkty poboru wody (typ i rodzaj wodomierzy stosowanych na terenie działalności Spółki:Wodomierz objętościowy ALTAIR V4 DN15 2,5m3/h „MIROMETR” z zaworem zwrotnym.

8

Zawarcie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków.

Wodomierze mogą być montowane jedynie przez Spółkę lub instalatora, który złoży pisemne oświadczenie o prawidłowym montażu zg. z polskimi normami i przepisami. Każdy wodomierz podlega odpłatnego oplombowaniu przez przedsiębiorstwo. (24.39zł+VAT)

Przyłącza wykonywane przez Spółkę nie podlegają opłacie za przyłączenie i plombowanie.

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr XXXVI/194/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 maja 2017 r. wprowadza od dnia 01 lipca 2017 r do 30 czerwca 2018 na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,47

0,36

4,83

5,49

0,44

5,93

 

2.

Grupa JN

4,47

0,36

4,83

7,49

0,44

7,93

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,47

0,28

3,75

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,74

0,22

2,96

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2016 r. wprowadza od dnia 01 lipca 2016 r do 30 czerwca 2017 na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,40

0,35

4,75

5,15

0,41

5,56

 

2.

Grupa JN

4,40

0,35

4,75

7,15

0,57

7,72

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,47

0,28

3,75

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,74

0,22

2,96

 

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr IX/33/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2015r. wprowadza od dnia 01 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,50

0,36

4,86

4,80

0,38

5,18

 

2.

Grupa JN

5,12

0,41

5,53

8,18

0,65

8,83

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,49

0,28

3,77

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,75

0,22

2,97

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spółka z o.o. działając w oparciu o postanowienie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm) informuje, że Uchwałą nr XLI/249/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 maja 2014r. wprowadza od dnia 01 lipca 2014r do 30 czerwca 2015 na terenie miasta Grybów następujące taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców

 

Cena netto 1m3 wody ( w )

Cena netto 1m3 ścieku ( w )

 

cena

cena

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

 

1.

Grupa GD

 

4,50

0,36

4,86

4,60

0,37

4,97

 

2.

Grupa JN

5,29

0,42

5,71

7,98

0,64

8,62

 

 

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka

 

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków określone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( zł/odbiorcę/miesiąc)

3,60

0,29

3,89

2.

Opłata abonamentowa w rozliczeniu dla ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub umowy ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,83

0,23

3,06

Gościmy:

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Dziś

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

  Akceptujesz pliki cookies tej strony?