Nazwa i adres jednostki:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 33-330 Grybów

 1. Określenie stanowiska:

Referent ds. usług komunalnych i gospodarki odpadami


III. Niezbędne wymagania od kandydata:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada wykształcenie średnie.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.
 7. Posiada wiedzę z zakresu: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach, Ustawy o samorządzie gminnym,
 8. Posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych (Office, Optima).

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydata:

 

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacji zawodowych w tematyce związanej z zadaniami stanowiska pracy.
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Wykształcenie kierunkowe.

Mile widziane: uprawnienia koparko - ładowarki

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należą w szczególności sprawy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawa o odpadach, w szczególności:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Grybów,

2) współpraca z pracownikiem na stanowisku ds. zamówień publicznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

3) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

4) Administrowanie cmentarzem komunalnym w Grybowie

5) Przyjmowanie zleceń i kontrola odbioru nieczystości płynnych oraz dostawy wody dla mieszkańców

6) Obsługa pracowników Parkingów

7) Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

9) Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców miasta na temat gospodarowania odpadami komunalnymi,

12) Monitoring prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, i prawidłowa realizacja pozostałych obowiązków wynikających z umowy),

12) Bieżące zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i aktami normatywnymi dotyczącymi ogółu zagadnień na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentów realizowanie sprawozdawczości – wszystko w nałożonych terminach.

 

Termin składania ofert:  25.02.2021 r. godz. 12.00

Osoba do kontaktu:

Wiceprezes p. Krzysztof Koszyk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-14

Tel. 18 445 04 48

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o. poszukuje osoby (mile widziany emeryt, rencista) do obsługi parkingu niestrzeżonego, odpowiedzialnej za pobieranie opłat.

Miejsce pracy: Grybów ul. Rynek, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1600

* Wymagania:

* Sumienność 

* Zaangażowanie 

* Samodzielność

* Obsługa kasy fiskalnej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 445-04-48, lub osobiście w siedzibie spółki: Grybów ul. Ogrodowa 4, 33-330 Grybów.

 

Gościmy:

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Dziś

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

  Akceptujesz pliki cookies tej strony?